วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

บรรณานุกรม

หน้า 2
บรรณานุกรม
ของฝากเมืองขอนแก่น. (2004). สืบค้นข้อมูลเมื่อ1 กุมภาพันธ์ 2552 จากhttp://www.kk.ru.ac.th/gif.htm

จังหวัดขอนแก่น:เทศกาล งานประเพณี. (มปป.) สืบค้นข้อมูลเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2552 จาก http://www.tourthai.com/province/khon_kaen/festival.php
ปราโมทย์ ทัศนาสุวรรณ. (2533). ภาคอีสาน. กรุงเทพ: ไทยวัฒนาพานิช

เนื้อเรื่อง

หน้า 1
บทนำ
จังหวัดขอนแก่น เป็นจังหวัดที่เรื่องราวที่น่าศึกษา เกี่ยวกับคำขวัญ ของฝาก ประเพณีของจังหวัดขอนแก่น ที่ถือว่าเป็นจังหวัดที่ใหญ่และมีเรื่องราวมากมายให้น่าศึกษาติดตาม

คำขวัญของขอนแก่น
พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์ลือก้อง เหรียญทองมวยโอลิมปิค (ปราโมทย์ ทัศนาสุวรรณ, 2533)

ของฝากของขอนแก่น
ข้าวเกรียบพืชผักผลไม้ ผ้าโสล่งไหม ผ้าไหมมัดหมี่ กุนเชียงหมู กุนเชียงปลา ช้างผ้าไหม ผ้าพื้นผ้าไหมขอพระเทพ ผ้าไหมบันไดลิง ผ้าไหมลายจั่ว ผ้าไหมหมี่ลูกศร ผ้าไหมหัวใจว่างผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าห่มผ้าคลุมเตียงลายลูกแก้ว ผ้าไหมกนกเชิงเทียน ผ้าไหมเปาบุ้นจิ้น ผ้าไหมพื้นเรียบผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมมัดหมี่ 3 ตะกรอ ดอกโซเอส ดอกดาวดึงส์ ดอกเฟื่องฟ้า ดอกมะลิ ดอกไม้ปลีกผีเสื้อ กระเป๋าเล็ก กระเป๋าสะพายสายเปีย กระเป๋าใส่โทรศัพท์ กระเป๋าใส่ปากกา ผ้าขาวม้าขิดชาย ผ้าฝ้ายแปรรูป ผ้าพันคอบิดชาย (ของฝากเมืองขอนแก่น, 2004)
งานประเพณี
เทศกาลดอกคูณเสียงแคน
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน ของทุกปี บริเวณบึงแก่นนคร ซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและชุมนุมสังสรรค์ของชาวขอนแก่น กิจกรรมเริ่มด้วยการทำบุญตักบาตร การสรงน้ำพระ ภายในงานมีการจัดแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน ขบวนเกวียนบุปผชาติ การประกวดอาหารอีสาน การแข่งเรือในบึงแก่นนคร การประกวดกลองยาว การแสดงบนเวทีและการออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง เป็นต้น
งานเทศกาลไหมและประเพณีผูกเสี่ยว
จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนธันวาคม เป็นเวลา 10 วัน 10 คืน บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัด
งานเทศกาลไหมและประเพณีผูกเสี่ยวนี้ สืบเนื่องมาจากประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอาชีพรองที่ขึ้นหน้าขึ้นตา ได้แก่ การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ทอผ้าต่างๆ ซึ่งทางราชการ ได้ให้ความสนับสนุน จนจังหวัดขอนแก่น เป็นแหล่งผลิตผ้าไหม ที่มีชื่อเสียง ประกอบกับมีประเพณีการผูกเสี่ยว ซึ่งเป็นขนบธรรมเนียม ดั้งเดิม ของภาคอีสาน ที่มุ่งให้คนรุ่นเดียวกัน รักใคร่เป็นพี่เป็นน้อง ช่วยเหลือกัน เรียกว่า “คู่เสี่ยว” ขึ้นโดยมุ่งส่งเสริมอาชีพ การทอผ้าไหม และรักษา ขนบธรรมเนียมประเพณี ดั้งเดิมไว้ ในงานจะมีขบวนแห่ คู่เสี่ยวและพานบายศรี ของอำเภอต่างๆ มีพิธีผูกเสี่ยว การประกวดผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน งานพาข้าวแลง (การรับประทานอาหารค่ำ แบบพื้นเมืองอีสาน) การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน และการออกร้าน จำหน่ายผ้าไหม และผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกต่างๆ

เทศกาลไหว้พระธาตุขามแก่น
จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันเพ็ญเดือนหก (วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6) ณ วัดเจติยภูมิ เป็นงานเฉลิมฉลองพระธาตุเพื่อให้ประชาชนได้สักการะพระธาตุคู่บ้านคู่เมือง ในงานมีการแสดงศิลปะพื้นบ้าน และการออกร้านจำหน่ายสินค้าต่างๆ (จังหวัดขอนแก่น: เทศกาลงาน ประเพณี, มปป.)


บทสรุป
จังหวัดขอนแก่น ยังเป็นจังหวัดที่ใหญ่ และน่าไปเที่ยวอย่างยิ่ง เพราะมีของฝากที่อร่อยที่น่าจะนำมาฝากคนรัก และมีประเพณีที่งดงามน่าไปเที่ยวอย่างยิ่ง

สารบัญ

หน้าข
สารบัญ
เรื่อง ------------------------------------หน้า
คำนำ ------------------------------------
บทนำ -----------------------------------1
คำขวัญของจังหวัดขอนแก่น ----------------------1
ของฝากเมืองขอนแก่น -------------------------1
งานประเพณีจังหวัดขอนแก่น ---------------------1
บทสรุป ----------------------------------1
บรรณานุกรม -------------------------------2

คำนำ

หน้า ก

คำนำ

รายงานฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อศึกษาเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับจังหวัดขอนแก่น ทั้งคำขวัญ ของฝาก งานประเพณี โดยรวบรวมเอาจากแหล่งสารสนเทศทั้งที่เป็นเอกสารและบทความที่ออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต หวังว่าคงมีประโยชน์แก่ผู้อ่านตามสมควร
ผู้จัดทำขอขอบคุณครูและผู้ที่มีส่วนช่วยให้รายงานนี้สำเร็จลงด้วยดีนภาพร บุญหนัก
1 กุมภาพันธ์ 2552

ปกใน

จังหวัดขอนแก่นนภาพร บุญหนัก
รหัส 5131040075
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการศึกษาวิชาห้องสมุดกับการเรียนรู้สารสนเทศ
รหัสวิชา 3000-1601
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

ปกนอก

จังหวัดขอนแก่น


นภาพร บุญหนัก
รหัส 51310400075
แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

จังหวัดขอนแก่น:เทศกาล งานประเพณี

เทศกาลดอกคูณเสียงแคน
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน ของทุกปี บริเวณบึงแก่นนคร ซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและชุมนุมสังสรรค์ของชาวขอนแก่น กิจกรรมเริ่มด้วยการทำบุญตักบาตร การสรงน้ำพระ ภายในงานมีการจัดแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน ขบวนเกวียนบุปผชาติ การประกวดอาหารอีสาน การแข่งเรือในบึงแก่นนคร การประกวดกลองยาว การแสดงบนเวทีและการออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง เป็นต้น
งานเทศกาลไหมและประเพณีผูกเสี่ยว
จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนธันวาคม เป็นเวลา 10 วัน 10 คืน บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัด
งานเทศกาลไหมและประเพณีผูกเสี่ยวนี้ สืบเนื่องมาจากประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอาชีพรองที่ขึ้นหน้าขึ้นตา ได้แก่ การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ทอผ้าต่างๆ ซึ่งทางราชการ ได้ให้ความสนับสนุน จนจังหวัดขอนแก่น เป็นแหล่งผลิตผ้าไหม ที่มีชื่อเสียง ประกอบกับมีประเพณีการผูกเสี่ยว ซึ่งเป็นขนบธรรมเนียม ดั้งเดิม ของภาคอีสาน ที่มุ่งให้คนรุ่นเดียวกัน รักใคร่เป็นพี่เป็นน้อง ช่วยเหลือกัน เรียกว่า “คู่เสี่ยว” ขึ้นโดยมุ่งส่งเสริมอาชีพ การทอผ้าไหม และรักษา ขนบธรรมเนียมประเพณี ดั้งเดิมไว้ ในงานจะมีขบวนแห่ คู่เสี่ยวและพานบายศรี ของอำเภอต่างๆ มีพิธีผูกเสี่ยว การประกวดผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน งานพาข้าวแลง (การรับประทานอาหารค่ำ แบบพื้นเมืองอีสาน) การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน และการออกร้าน จำหน่ายผ้าไหม และผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกต่างๆ
เทศกาลไหว้พระธาตุขามแก่น
จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันเพ็ญเดือนหก (วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6) ณ วัดเจติยภูมิ เป็นงานเฉลิมฉลองพระธาตุเพื่อให้ประชาชนได้สักการะพระธาตุคู่บ้านคู่เมือง ในงานมีการแสดงศิลปะพื้นบ้าน และการออกร้านจำหน่ายสินค้าต่างๆ
แหล่งที่มาhttp://www.tourthai.com/province/khon_kaen/festival.php
สืบค้นเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2552